Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Centrostal-Alloys sp. z o.o., ul. Porcelanowa 25, 40-241 Katowice.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby spółki lub w formie wiadomości mailowej na adres: grzegorz.mazur@centrostal-alloys.com.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, zamówienia oraz ich rozliczenia oraz w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) RODO
4. Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów.
5. Administrator Państwa danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczących zasad powierzenia danych osobowych;
6. Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym spółka zleca wykonywanie takich czynności.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora do:
dostępu do Państwa danych osobowych,
sprostowania Państwa danych osobowych,
usunięcia Państwa danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
przenoszenia Państwa danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonywania. Nie podanie danych lub sprzeciw wobec ich przetwarzania uniemożliwi zawarcie i wykonywanie umowy.
9. Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania